Privacy

Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • – Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist;
  • – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

website
Onze website www.grosfeldbekkersvandervelde.nl bevat links naar andere websites. Deze externe websites kunnen andere privacy regels hanteren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te letten en te controleren alvorens informatie ter beschikking te stellen aan deze websites. Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten is niet verantwoordelijk voor de privacy regels die gelden op deze externe websites.

contact
Als Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Heeft u klachten over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, stuur dan een email naar het adres vermeld in de contactgegevens onder aan dit document. Vermeld in uw mail zo duidelijk mogelijk uw bevindingen. Wij nemen dan contact met u op.

wijzigingen
Mocht Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van privacy en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina.

contactgegevens
Reduitlaan 39
4814 DC Breda
076 5221811
info@gbv-a.nl